DMCA

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie autorského práva, z dôvodu, že žiadne video sa nenachádza na jeho serveri a nemá možnosť si overiť dodržiavanie autorského práva zo strany iných prevádzkovateľov stránok, ktorí tieto diela sprístupňujú.

Stránka onwatch.cz iba odkazuje na videá, tzv. embedovanie, ktoré bolo EÚ súdom vyhlásené ako legálne a tým neporušujeme žiadny zákon, zdroj:

SOZA uznáva, že použitie embedovacích kódov nie je verejným prenosom, resp. sprístupňovaním autorského diela verejnosti podľa platného Autorského zákona a teda nepodlieha licencovaniu.


Ste vlastníkom práv na niektorý z filmov alebo informácií na našej stránke a neželáte si aby boli naďalej zverejnené?
Pošlite nám DMCA oznámenie cez náš kontaktný formulár.

Naša reakcia pri Vašej žiadosti bude zahŕňať zakázanie prístupu k materiálu považovaného za predmet porušovania Vašich práv a následne po preukázaní toho, že ste vlastníkom týchto práv embedovaný obsah zo stránky odstránime.

Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EÚ, SR, ČR a DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA o odobratí odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľa autorských práv. Stránka onwatch rešpektuje duševné vlastníctvo autorov embedovaných videí. Ak máte pocit (resp. ste si istý), že Vaše dielo chránené autorskými právami bolo skopírované a je verejne prístupné na webovej stránke, na ktorú odkazujeme, nahláste nám túto skutočnosť porušenia Vašich autorských práv.

Poskytnite nám náležité informácie:

  1. Úplný popis diela chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva, ktorého sa, podľa vášho tvrdenia, porušenie týka
  2. Elektronický alebo fyzický podpis osoby poverenej jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či iného duševného vlastníctva
  3. Popis, kde sa na webovej stránke onwatch.cz nachádza odkaz, ktorého sa, podľa vášho tvrdenia, porušenie týka
  4. Vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu
  5. Vaše prehlásenie, že sa v dobré viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, či zákonom. Prehlásenie podpísané Vami, vykonané s vedomím trestnej postihnuteľnosti za krivoprísažníctvo, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv či duševného vlastníctva, alebo ste poverení jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.

Na Váš podnet budeme odpovedať do 5 pracovných dní, pričom reagovať dočasným zablokovaním obsahu budeme hneď po doručení podnetu, resp. do 2 pracovných dní.